Industrial Internet, tie tehokkaaseen toimintaan


2013-10-14, 10:20 Kirjoittanut Jani Ojala

Industrial internet, mistä oikein on kyse? Termin on alun perin keksinyt GE (General Electric) (1). Siihen liittyviä asioita on kuitenkin ollut olemassa jo siitä lähtien, kun internet lähti yleistymään 90-luvulla. Tavoitteena loppujen lopuksi on parantaa tuottavuutta ja pienentää toiminnasta aiheutuvia kuluja eli tarjota välineitä liiketoiminnan kilpailukyvyn parantamiseen.

Industrial Internet - Liiketoiminnan tehostaminen

Industrial Internet – Liiketoiminnan tehostaminen

Industrial internet koostuu kolmesta osa-alueesta:

 

Industrial Internet - Osa-alueet

Industrial Internet – Osa-alueet

1 Älykkäät koneet:
Älykkäällä koneella tarkoitetaan konetta, tuotantolaitosta tai muuta toiminnallista yksikköä, joka sisältää:

  • Toimintaa jatkuvasti seuraavia ja mittaavia antureita
  • Älykkäitä ohjaustietokoneita
  • Uudensukupolven vuorovaikutteisia operointikäyttöliittymiä ja toimintaa tukevia ohjelmistoja

Toimintaa jatkuvasti mittaavat anturit keräävät ja välittävät tietoja ohjaustietokoneille, jotka toimivat antureilta saamiensa tietojen ja ohjelmoitujen ohjeiden mukaisesti. Tätä antureilta saatavaa tietoa kerätään talteen myös jatkoanalysointia varten.

Älykkäät ohjaustietokoneet sisältävät nykyään yhä enemmän automatisoituja työtehtäviä ja koneen käyttäjän tehtäväksi jää valvonta. Tulevaisuudessa automaation rooli vain kasvaa, koneiden tullessa yhä autonomisempia.

Uuden sukupolven vuorovaikutteiset käyttöliittymät on suunniteltu niin, että niiden avulla voidaan keskittyä itse tuotantotoimintaan entistä paremmin.

Älykkäillä koneilla tehtävä tuotanto on monesti vaativaa. Jotta itse tuotanto saadaan tehtyä suunnitelmallisesti ja tehokkaasti tarvitaan monenlaisia toimintaa tukevia ohjelmistoja:

  • Suunnitteluohjelmistoja, joilla monimutkaisia ja laajoja tuotantotehtäviä suunnitellaan ennen tuotantotoiminnan aloittamista
  • Prosessin optimointiohjelmistoja, joilla optimoidaan tuotantoa sellaiseksi, että mahdollisimman hyvä tuottavuus saadaan aikaiseksi
  • Simuloituja koulutusympäristöjä, joissa tulevia käyttötilanteita päästään turvallisissa ympäristöissä harjoittelemaan
  • Etävalvonta- ja hallintaohjelmistoja, joiden avulla varmistetaan vikatilanteiden nopea käsittely, sekä tarjotaan myös koneen käyttäjälle tai konetta huoltavalle henkilölle kokenutta tukea, joilla ongelmatilanteet saadaan nopeasti ratkaistua

 

2 Tehokas analysointi
Analysointivaiheessa antureilta, sekä koneiden ohjaustietokoneilta kerättyä tuotantoon tai kulutukseen liittyvää tietoa analysoidaan ja tehokkaiden menetelmien avulla haetaan esille keinoja, joilla koneen tuottavuutta voidaan nostaa ja/tai kulutusta voidaan pienentää.

Saadun tuotantotiedon ja kulutustiedon analysointi mahdollistaa myös tulevien asioiden, kuten tuotannon valmistumisajankohtien arvioinnin tai huollon tarpeiden ennakoinnin.

Jotta analysoinnista saadaan tavoiteltuja hyötyjä irti, tarvitaan siinä vahvaa toimialatuntemusta, tämä on koko analysoinnin perusta.

 

3 Ihmisten verkostoituminen
Ihmisten verkostoitumisella tarkoitetaan sitä, että heillä on käytössään roolinsa mukaiset ohjelmistot (työvälineet), joilla he pääsevät kiinni ajantasaiseen tuotanto- ja kulutustietoon. Näin ihmisten rooli eri tietojärjestelmien välissä toimivina integraattoreina pienenee ja he voivat keskittyä tuottamaan lisäarvoa varsinaiseen prosessiin. Käytännössä tämä asettaa vaatimuksia sille, että ohjelmistojen (työvälineiden) tulee toimia hyvin erilaisissa päätelaitteissa, jotta erilaisissa rooleissa toimivat työyhteisön eri jäsenet pääsevät heille sopivaan tietoon kiinni mahdollisimman helposti omilla työlaitteillaan.

 

Tässä blogikirjoituksessa on käytetty pohjana GE:n julkaisua Industrial Internet – Pushing the Boundaries of Minds and Machines, 2012 (2), sekä Cybercomin omia kokemuksia erilaisista kehityshankkeista.

Lähteet:
(1)    http://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_Internet
(2)    GE, Industrial Internet: Pushing the Boundaries of Minds and Machines, 11/2012, http://www.ge.com/sites/default/files/Industrial_Internet.pdf


comments powered by Disqus